english
           дома
За нас     Предмет на работа    Услуги    Ризици    Видови осигурувања    Контакт    Регистар


ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊА

Имотни ----------- цивил и индустрија

Финансиски ----- прекин на работа, лизинг, кредити

Технички -------- кршење машини, при монтажа, при градба, ел.опрема, компјутери и др.

Одговорност ---- општа, нотари, ревизори, стечајни управници и др.

Автомобилски -- каско, граѓанска одговорност (трето лице)

Транспортни ---- домашен, меѓународен, одговорност на шпедитерот

Земјоделски

За лица ----------- незгода, живот

За животни